NOVINKY

arr3Odeslání zásilkyDíky novým webovým stránám Vám vaši objednávku odešleme druhý den po objednání....

KONTAKTY

Protodieta.cz
U Leskavy 764/20
Brno 625 00
protodieta@trygo.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

JAK NAKUPOVAT

VÝBĚR ZBOŽÍ

K výběru konkrétního produktu  přistupujete přes záložkyv menu.
Zboží si vyberete tak, že kliknete produkt|fotografii produktu nebo tlačítko Koupit. Tím se dostanete do detailu produktu, kde zvolíte počet objednávaných kusů  Jakmile zvolíte počet kusů, vložíte produkt do Košíku stisknutím tlačítka Košíku. Zobrazí se vám pop-up okno s informací o přidání produktu do Košíku. Pokud chcete pokračovat v nákupu klikněte na odkaz Zpět k nákupu nebo na křížek v pravém horním rohu okénka. Pokud chcete přejít k vaší Objednávce, stiskněte tlačítko Košík

Rozhodnete-li se nákup kdykoliv ukončit a nepokračovat dále v objednávce, klikněte na libovolnou nabídku v hlavním menu.
Pokud si nejste výběrem jisti, neváhejte se na nás obrátit emailem na protodieta@trygo.cz.

CENA

Aktuální cena vámi vybraného zboží se zobrazuje v Košíku jako Celková cena zboží. Do této ceny se automaticky promítá i cena poštovného při ptlabě "na dobírku", případně individuální sleva při správném uvedení slevového kódu v okénku Slevový kód.

NÁKUP A ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY

Pro nákup vámi vybraného zboží pečlivě vyplňte potřebné kolonky v Nákupním košíku, zvolte formu Dopravy a Platby, pokud chcete uplatnit slevový kód, vložte jej do pole Slevový kupón a stiskněte tlačítko Uplatnit slevu. Pomocí tlačítka Pokračovat v objednávce přejděte k Rekapitulaci objednávky .
Překontrolujte si vámi uvedené údaje v Objednávce a v případě, že jsou všechny v pořádku, dokončete Objednávku stisknutím tlačítka Potvrdit objednávku. Tím byla vaše Objednávka odeslána a je považována za závaznou.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Potvrzení vaší Objednávky spolu s kompletní rekapitulací vám bude automaticky zasláno na emailovou adresu, kterou jste zadali v průběhu objednávkového procesu. Pokud naleznete jakoukoliv nesrovnalost, neprodleně nás kontaktujte. Budeme tak moci objednávku včas opravit. Pokud vám Potvrzení objednávky na vámi uvedenou emailovou adresu nepřijde, je velmi pravděpodobné, že Objednávka nebyla správně odeslána. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat emailem naprotodieta@trygo.cz nebo telefonicky na tel: +420 725 33 86 27, případně Objednávku zopakujte.

ZPŮSOB PLATBY

Při nákupu v našem internetovém obchodě je v současné době možná pouze platba DOBÍRKOU a platba online, po obdržení faktury na mail.

DODACÍ PODMÍNKY

Česká republika

balik_do_rukyVámi objednané zboží odesíláme do 72 hodin od přijetí objednávky s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků. Objednané zboží je zasíláno jako Balík do ruky cestou České pošty.
Vlastní doba dodání je závislá na době přepravy Českou poštou. U Balíku do ruky je to zpravidla do 48 hodin. V případě, že při objednání správně vyplníte svou e-mailovou adresu, nebo číslo mobilního telefonu, budete o expedici zboží informováni. Pokud zboží nebude v době objednávky již skladem, budeme vás informovat o náhradním termínu expedice.

Cena přepravy zboží pouze u dobírky je v rámci České republiky je 165Kč.
.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na zboží zakoupené v tomto internetovém obchodě se vztahuje záruka 12 měsíců, není-li obalem výrobku stanoveno jinak a v původním obalu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.protodieta.cz, provozovaném společností Trygo Up s.r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Trygo Up s.r.o., se sídlem U Leskavy 764/20, Brno, 62500, IČ:29371155 , zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C 76210., u Městského soudu v Brně a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost Trygo Up s.r.o., se sídlem U Leskavy 764/20, Brno, 62500, IČ:2937115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, v oddíle C 76210.,Trygo Up s.r.o je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii.

Kontrola zásilky
Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Ochrana osobních dat
Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Společnost Trygo Up s.r.o, se zavazuje, že nepoužije osobní data zákazníka pro komerční nabídku, nemající souvislost s provozovaným internetovým obchodem, a dále že nebude osobní data zákazníka prodávat, či jinak poskytovat třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17. 7. 2013

Reklamační podmínky

Reklamaci je nutné oznámit co nejdříve, a to telefonicky nebo e-mailem pracovníkovi společnosti Trygo Up s.r.o., a sdělit mu v čem reklamace spočívá. Reklamované zboží nám, prosím, posílejte v originálním obalu, jako balík, ne na dobírku! Vždy přiložte kopii prodejního dokladu. Oprávněnou reklamaci vyřizujeme výměnou zboží. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů, tuto lhůtu se snažíme zkrátit na minimum. Po vyřízení reklamace vám zboží doručíme stejným způsobem jako originál. V případě nároku na vrácení peněz vás budeme kontaktovat.